DARMOWA WYSYŁKA
powyżej 50 PLN
Cart0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Data publikacji: 14.07.2020

Data ostatniej aktualizacji: 14.07.2020

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.E-SOBIERAJ.PL

 Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim w szczególności informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, w tym także warunki korzystania z naszej platformy zakupowej. Regulamin kierowany jest zarówno do konsumentów jak również przedsiębiorców dokonujących zakupu poprzez nasz Sklep Internetowy. Zwracamy uwagę, że niektóre z postanowień Regulaminu mogą jednak być kierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Sklepu Internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.e-sobieraj.pl  prowadzonego jest przez e-Sobieraj Małgorzata Sobieraj z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, NIP: 9512101720, REGON: 368048131,

2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bok@e-sobieraj.pl telefonicznie pod numerem 515285334 lub o kontakt w formie pisemnej na adres naszej siedziby.

II. DEFINICJE

1. CENA – cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedawcy w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta. Cena Produktu podana w Sklepie Internetowym jest wyrażona w walucie polskiej oraz jest ceną brutto, tzn. uwzgledniającą wszelkie podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2. DZIEŃ ROBOCZY - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, które są uznane za ustawowo wolne od pracy.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.e-sobieraj.pl za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.

4. FORMULARZ REJESTRACJI - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.e-sobieraj.pl , za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.

5. KLIENT/USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą albo która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.

6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. KONTO - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień oraz statusie płatności.

8. NEWSLETTER - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta cyklicznych informacji dotyczących Produktów, nowości oraz promocji w Sklepie Internetowym.

9. PRZEDSIĘBIORCA - podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

10. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. REGULAMIN - niniejszy dokument dotyczący funkcjonowania Sklepu Internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.e-sobieraj.pl

12. SKLEP INTERNETOWY/ PLATFORMA ZAKUPOWA - sklep internetowy udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.e-sobieraj.pl

13. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA  – sklep internetowy www.e-sobieraj.pl  prowadzony przez e-Sobieraj Małgorzata Sobieraj z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, NIP: 9512101720, REGON: 368048131,

14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana/ zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.e-sobieraj.pl  taka jak: Formularz Rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia czy Newsletter.

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które to oświadczenie zmierza do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu/ów.

III. USŁUGA ELEKTRONICZNA

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.e-sobieraj.pl  Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie nieodpłatnie z takich usług jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ma obowiązek poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej.

3. W celu korzystania z Usług Elektronicznych konieczne jest spełnienie wymagań technicznych takich jak: posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (np. komputera, laptopa, tableta, telefonu komórkowego), dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Minimalne wersje przeglądarki internetowej: Firefox 45.0, Internet Explorer 11, Opera 40, Google Chrome 49, Safari 8; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: komputer: 1920 x 1080px (16:9); laptop: 1366 x 768px (16:9), tablet: 1024 x 768px (4:3), telefon: 1920 x 1080 (16:9) oraz włączenie możliwości zapisu plików cookies.

 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę (wykluczając reklamację Produktu – zob. pkt VII Regulaminu) Usługodawca może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: bok@e-sobieraj.pl  a także drogą pisemną na adres: e-Sobieraj Małgorzata Sobieraj ul. Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa. Doradzamy, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które ułatwią i przyspieszą proces rozpatrzenia reklamacji. Takimi informacjami są: dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym datę wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia jej otrzymania.

5. Jeżeli Usługobiorcą jest przedsiębiorca Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

IV. FORMULARZ REJESTRACJI I KONTO

1. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym będzie musiał wypełnić takie dane jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił jego login), adres kontaktowy oraz numer telefonu kontaktowego, a jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą także numer identyfikacji podatkowej (NIP). Usługobiorca będzie musiał także ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.

2. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

3. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz wybraniu opcji „Chcę założyć Konto”, na podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny poprzez kliknięcie w którego Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Konta.

4. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła do swojego Konta może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym posłużył się przy zakładaniu Konta, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.

5. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta wybierając odpowiednią opcję po zalogowaniu się na indywidualnym Koncie lub też wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-sobieraj.pl.

V. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia Usługodawca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługodawcę Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

2. Po wyborze Produktów Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie danych w Formularzu Zamówień dotyczących Klienta takich jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy) oraz numer telefonu kontaktowego, a także danych do faktury (jeżeli dotyczy). Dodatkowo Usługobiorca zostanie poproszony o wybór sposobu płatności oraz dostawy. Aby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do systemu płatności on-line.

3. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Usługodawcę adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.

VI. NEWSLETTER

1. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie www.e-sobieraj.pl oraz wybrać opcję „Zapisz się do Newsletter”, akceptując jednocześnie warunki Polityki Prywatności. Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka/ checkboxu w Formularzu Rejestracji podczas zakładania Konta. W takim wypadku wraz z założeniem Konta Usługobiorca zostaje zapisany na listę osób otrzymujących Newsletter.

2. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera Usługobiorca może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-sobieraj.pl lub pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 27 00-867, Warszawa.

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Stronami Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny są Sprzedawca oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy Ceny Produktu i kosztów dostawy oraz do odebrania Produktu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientom Produkty bez jakichkolwiek wad.

3. W celu skorzystania z Platformy Zakupowej, w tym złożenia Zamówienia, nie jest konieczne posiadanie Konta przez Klienta. Wystarczającym w tym wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia przesłanego pocztą elektroniczną, będącego jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Sprzedawca może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie Internetowym, a także przeprowadzać akcje promocyjne.

6. Jeżeli okaże się, iż dany Produkt objęty Zamówieniem Klienta jest aktualnie niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, a w przypadku gdy Klient uiścił już płatność za Zamówienie Sprzedawca zwraca Klientowi całą otrzymaną kwotę, chyba że strony postanowią inaczej.

7. W sytuacji, gdy Klient wybrał metodę płatności online, a płatność ta nie została dokonana w ciągu 72 godzin od chwili złożenia Zamówienia, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedawca potwierdził już przyjęcie Zamówienia - Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

8. Sprzedawca utrwala Umowę sprzedaży w swoim systemie informatycznym wykorzystywanym przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu Internetowego. Udostępnienie Klientowi Umowy sprzedaży następuje przez udostępnienie Regulaminu na stronie www.e-sobieraj.pl oraz przesłanie potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

VIII. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca informuje Klienta o Cenie oraz kosztach dostawy oraz innych ewentualnych kosztach związanych z zawartą Umową sprzedaży (a gdy nie sposób ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia) na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży.

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.

3. Sprzedawca może zapłacić Cenę oraz koszty dostawy wybierając jedną z dostępnych w ramach Sklepu Internetowego metod płatności:

1) Płatność elektroniczna (system szybkiej płatności):

- płatność kartą debetową lub kredytową

 - płatność przelewem bankowym

- płatność BLIK

- płatność ratalna

4. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności elektronicznej płatność będzie dokonywana wyłącznie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online. W takim wypadku Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie urządzenia. Zobowiązanie Klienta do zapłaty jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty rachunku bankowym Sprzedawcy lub podmiotu świadczącego dla Sprzedawcy usługę pośrednictwa finansowego.

5. Usługa płatności online realizowana jest przez PayPro SA (PayPro) siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin PayPro SA (PayPro) . określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej PayPro SA pod adresem www. https://www.przelewy24.pl/regulamin.

6. Sprzedawca będzie wystawiał i dostarczał Klientowi dokumenty księgowe takie jak faktury wraz z doręczeniem Zamówienia.

7. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta

8. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może wydłużyć m.in. czas uiszczenia opłaty za FV. Sprzedawca może w takiej sytuacji również wymagać od Klienta przedpłaty za Zamówienie w całości albo części.

IX. DOSTAWA

1. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca umożliwia Klientom dostawę Produktów przy wykorzystaniu wysyłki kurierskiej.

3. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy są dostępne w zakładce „Dostawa” w Sklepie Internetowym oraz widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta.

4. Niezależnie od ilości zakupionych Produktów podczas jednego Zamówienia Klient ponosi koszty dostawy jednokrotnie.

5. Maksymalny termin dostawy Produktów do Klienta wynosi 14 dni roboczych. W opisie danego Produktu może być jednak podany krótszy termin. Jeżeli Zamówienie Klienta obejmuje Produkty o różnych terminach dostawy, wówczas terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów, nieprzekraczający jednak 14 dni roboczych.

6. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCY PRODUKTÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne oraz wady prawne dostarczonego Produktu (rękojmia) na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. W szczególności Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna natomiast występuje, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-sobieraj.pl  lub pisemnie na adres: ul. Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa lub  poprzez interaktywny formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.e-sobieraj.pl.

 5. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Klienta zaleca się, aby Klient w treści reklamacji podał następujące dane:

1) dane kontaktowe Klienta;

2) numer Zamówienia;

3) wskazane Produktu, którego reklamacja dotyczy;

 4) opis i datę stwierdzonej wady;

5) żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany rzeczy na nową, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą).

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: e-SobieRaj Małgorzata Sobieraj  ul. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi, reklamację uważa się za uznaną.

8. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt.

XI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient, który jest Konsumentem i zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość posiada prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Prawo to wygasa po upływie 14 dni:

1) od dnia, w którym Klient lub inna osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu lub

2) w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres: bok@e-sobieraj.pl lub pisemnie na adres: Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza odstąpienia dostępnego na stronie www.e-sobieraj.pl

4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu za pomocą interaktywnego formularza odstąpienia powinien podążać za wskazówkami w nim zawartymi, tj.:

1) zaznaczyć Produkty, co do których chce odstąpić od Umowy sprzedaży i dokonać ich zwrotu;

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

3) po wykonaniu powyższych Klient otrzyma informację o adresie, na jaki powinien wysłać zwracany Produkt.

5. Jeżeli Klient skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta umowę tę uważa się za niezawartą.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu umożliwiony przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonywany jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient ten odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Klienta.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

XII. WYMIANA PRODUKTU

1. W terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu, jeżeli co do tego Produktu przysługuje mu prawo odstąpienia. Wymiana Produktu polega na wymianie zakupionego Produktu na taki sam Produkt, lecz w innym rozmiarze lub innej wersji kolorystycznej.

2. Klient może dokonać wymiany Produktu za pośrednictwem interaktywnego formularza wymiany dostępnego na stronie www.e-sobieraj.pl

3. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości wymiany Produktu, jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu już dostarczonego i jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na nowy, taki sam Produkt w innym rozmiarze lub innej wersji kolorystycznej. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dysponuje innym rozmiarem bądź inną wersją kolorystyczną Produktu, poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Klienta, który w takiej sytuacji będzie mógł potwierdzić chęć odstąpienia od Umowy sprzedaży bądź potwierdzić chęć zatrzymania Produktu.

 4. W celu akceptacji wymiany Produktu Sprzedawca niezwłocznie przesyła wiadomość Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Produkt podlega jednokrotnej wymianie. Nie wyłącza to prawa Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu wymienionego.

6. Korzystając z prawa do wymiany Produktu Klient jest zobowiązany do zwrócenia Produktu Sprzedawcy zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII ust. 8 Regulaminu. Klient w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca może zaliczyć płatność uiszczoną przez Klienta za Produkt na poczet Ceny za Produkt wymieniony, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku wystąpienia różnicy w Cenie Sprzedawca zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz Klienta. Jeżeli natomiast Produkt wymieniony jest droższy od Produktu zakupionego, Klient jest zobowiązany do uiszczenia różnicy w Cenie na rzecz Sprzedawcy.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klientowi umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:

1) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2) https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:

1) Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

2) Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

3) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org/).

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.e-sobieraj.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 10 Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części, bez uzyskania pisemnej zgody jest niedozwolone.

2. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Przy czym Sprzedawca w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży zawartych przed data wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.

5. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (Konto, Newsletter), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 11